Wyraź­nie lepiej

Twoje pro­jekty plus nasze umie­jęt­no­ści.
vocal arts

Beat­box i wokal

Roz­wi­jam Twój głos. Od ponad 12 lat pro­wa­dzę warsz­taty beat­box i wokalny coaching.

Napi­sa­łem pierw­szą w Pol­sce (oraz 1. anglo­ję­zyczną na świe­cie) książkę o human beat­box. Two­rzę nie­za­po­mniane eventy wokalne i pro­wa­dzę warsz­taty głosowo-oddechowe dla firm.

Brand Design czyli projektowanie logo, księgi znaku i identyfikacji wizualnej projektu

Brand Design

Poma­gam mło­dym pro­jek­tom poka­zać się z naj­lep­szej strony, a doświad­czo­nym fir­mom odzy­skać świeżość.

Pro­jek­tuję wszystko — nowe lub odświe­żone logo, księgę znaku, reklamę dru­ko­waną, inter­ne­tową i out­door, aż po kon­sul­ta­cje spój­no­ści marki.

Produkcja promocyjnych filmów firmowych, teledysków i dokumentacja eventów

Video

Mówią, że jeden obraz to tysiąc słów. Ile prze­ka­zują 25 kla­tek na sekundę w Full HD z dopa­so­wa­nym dźwiękiem?

Two­rzymy krót­kie filmy pro­mu­jące markę w inter­ne­cie. Robimy doku­men­ta­cję even­tów, wywiady i tele­dy­ski, a także motion design, m.in. ani­ma­cje i czołówki.

Projektowanie stron internetowych, blogów, sklepów e-commerce

Web Deve­lop­ment

Jeśli nie ma Cię w Inter­ne­cie to nie ist­nie­jesz. W tych cza­sach każdy pro­jekt potrze­buje strony, od małej wizy­tówki po solidny por­tal. Zaawan­so­wany kata­log, blog lub e-sklep? Nie ma problemu.

Uży­wamy nowo­cze­snych narzę­dzi. Pra­cu­jemy od szkicu po świet­nie dzia­ła­jącą stronę.

Zróbmy biz­nes!

Top